Dostava i povrat robe

Dostava / preuzimanje robe

Trošak dostave na području Republike Hrvatske je besplatno.
Dostavu robe vrše djelatnici tvrtke GLS Croatia d.o.o i HR pošte.

Po spremnosti robe za dostavu odnosno preuzimanje Nicholas shoes web trgovina Kupcu putem elektroničke pošte dostavlja Obavijest o spremnosti robe za isporuku.

Dostava kupljenog proizvoda vrši se na adresu dostave navedenu prilikom izrade narudžbe.
Dostava proizvoda Kupcu obavlja se isključivo radnim danom.

Proizvode je moguće kupovati izvan granica Republike Hrvatske.
Dostava naručene robe za BiH, Srbiju i Crnu Goru naplaćuje se 30,00€ (uključen PDV). Dostava naručene robe za sve ostale države EU naplaćuje se 20,00€ (uključen PDV). Dostavu robe vrše djelatnici tvrtke HP-Hrvatske pošte d.d. i GLS.

Rok isporuke dostupne robe u e-trgovini je od 2 do 14 radnih dana, osim proizvoda za koje je Kupac obaviješten o drugačijem roku isporuke. Rok za dostavu počinje teći nakon zaprimanja zaprimanja narudžbe odnosno nakon što Kupac dobije Potvrdu o zaprimanju njegove narudžbe. Subote, nedjelje, blagdani i neradni dani ne računaju se u rok dostave. U slučaju da Kupac odbije primiti ispravnu i neoštećenu robu koju je naručio, Nicholas shoes web trgovina ima pravo uskratiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos izravnih troškova vezanih uz isporuku.


Reklamacije

Complaints must be submitted via email: nicholasshoes.webshop@gmail.com. Prijava reklamacije putem elektroničke pošte treba sadržavati naslov REKLAMACIJA PO NARUDŽBI (br. narudžbe). Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete.

U slučaju da je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke, te u tom slučaju Kupac nije dužan preuzeti pošiljku.

U slučaju da su nedostatci posljedica nestručne dostave,skladištenja ili drugih nestručnih zahvata kupca, Kupac ne snosi odgovornost.

Ostvarenje prava po prijavljenoj reklamaciji ostvaruju se skladno zakonu o Zašiti potrošača i Zakonu o obaveznim odnosima.


Otkazivanje i raskid ugovora

Kupac može otkazati narudžbu u bilo kojem trenutku do trenutka isporuke prozvoda Kupcu slanjem izjave o otkazu narudžbe putem elektroničke pošte na mail: nicholasshoes.webshop@gmail.com.
Ako je narudžba otkazana prije nego su proizvodi napustili skladište Trgovca, Kupac ima pravo tražiti povrat ukupnog uplaćenog iznosa za proizvode i ostale odabrane usluge.

Nakon otkazivanja narudžbe, Kupac će dobiti Potvrdu o otkazivanju narudžbe putem e-pošte.


Pravo na raskid ugovora po Odsjeku IV, članak 72. Zakona o zaštiti potrošača:

Kupac ima pravo ne navodeći za to razloge, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana.

Predmetni rok započinje teći od dana kada je kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.

Ako je jednom narudžbom kupac naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok započinje teći od dana kada je kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.

Ako Prodavatelj odnosno Nicholas shoes web trgovina ne obavijesti Kupca o pravu Kupca na jednostrani raskid ugovora ovo pravo prestaje u roku 12 mjeseci od isteka roka za raskid (rok od 12 mjeseci počinje teći nakon isteka roka od 14 dana koji je predviđen za redovni raskid u slučaju uredne obaviještenosti). Ako je pak obavijest o pravu na jednostrani raskid dostavljena u roku od 12 mjeseci, pravo na jednostrani raskid prestaje po isteku roka od 14 dana od dana kada Kupac primi tu obavijest.

Kupac je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora obavijestiti Trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem Obrasca za jednostrani raskid ugovora kojeg može naći ovdje ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor, upućene elektroničkom poštom na adresu Trgovca: nicholasshoes.webshop@gmail.com ili poštom preporučeno na adresu sjedišta Trgovca: ILICA 37, 10000 Zagreb, Hrvatska.

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na Internetskim stranicama Trgovca, Kupac može elektronički ispuniti i poslati.

Trgovac se obvezuje bez odgađanja dostaviti potrošaču Potvrdu o primitku izjave o raskidu putem elektroničke pošte koju Kupac navede u Obrascu odnosno u Izjavi o raskidu.

Izjavu o raskidu ugovora kupac je dužan poslati prije isteka roka za raskid ugovora.

Kupac je dužan izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je obavijestio trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor.
Kupac je dužan snositi izravne troškove povrata robe!
Trgovac se obvezuje kupcu vratiti cjelokupan iznos uplaćenih sredstva u roku od četrnaest (14) dana po primitku pismene obavijesti o raskidu ugovora.
Trgovac nije dužan izvršiti povrat plaćenog prije nego mu roba isporučena kupcu bude vraćena, osim ako nije ponudio da robu koju kupac vraća, sam preuzme, odnosno nakon što mu potrošač dostavi dokaz da je robu poslao natrag Trgovcu, ako bi o tome Trgovac bio obaviješten prije primitka robe.

Trgovac se obvezuje izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojima se koristio kupac prilikom plaćanja osim ako kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da kupac ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.


Isključenje prava na raskid ugovora

Kupac nema pravo na raskid u slučajevima propisanim člankom 79. Zakona o zaštiti potrošača, a osobito ako je:

  • predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora;
  • predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču.


Trajanje ugovora

Ugovor koji Kupac sklapa s Trgovcem jednokratan je ugovor o kupoprodaji proizvoda na daljinu koji je konzumiran isporukom robe te izvršenim plaćanjem od strane kupca, u slučaju da ne bude raskinut. Ovi Uvjeti kupnje sastavni su dio ugovora.


Pisani prigovori Kupaca i sporovi

Ovi Opći uvjeti sačinjeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i drugim propisima Republike Hrvatske. Svoje pisane prigovore na proizvode ili usluge Prodavatelja Kupci mogu predati neposredno u poslovnim prostorima na adresi sjedišta Prodavatelja ili poslati na adresu Prodavatelja: MALUR SPORT d.o.o., Ilica 37, 10000 Zagreb i to putem pošte ili elektronskom poštom na adresu: nicholasshoes.webshop@gmail.com kako je to navedeno u podacima Prodavatelja.
Prodavatelj je dužan bez odgađanja potvrditi da je pisani prigovor Kupca primio, a najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja pisanog prigovora na isti odgovoriti.

U slučaju spora između Kupca i Trgovca, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, Sudu časti Hrvatske obrtničke komore ili prijedlog za mirenje pri centrima za mirenje.

U slučaju spora između Kupca i Trgovca, nastojat će problem riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u Zagrebu.

Sukladno uredbi br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća, postoji obveza trgovaca koji sudjeluju u ugovorima o online prodaji da na svojim stranicama osiguraju elektronsku poveznicu s platformom za online rješavanje potrošačkih sporova. Platformi za rješavanje potrošačkih sporova putem interneta kupac može pristupiti putem ove poveznice:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HR